Cosmic & Flower

Cosmic & Flower Remedies

Adres: Legert 13, 5866CG Swolgen

E-mail : info@cosmicflower.nl

De Cosmic&Flower Remedies zijn een geregistreerd merk onder de naam:

Cosmic&Flower Energies, waaronder helende middelen met een hoge energetische waarde op de markt zijn gebracht door VSM geneesmiddelen bv.

VSM stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om op de genezingskracht van het eigen lichaam te kunnen vertrouwen en zo evenwichtig in het leven te kunnen staan. VSM levert daartoe homeopathische geneesmiddelen en fytotherapeutische producten. Zowel voor zelfzorg als voor advies door de arts of therapeut.

VSM levert daarnaast ook natuurlijke middelen met een hoog energetische waarde,die kunnen worden ingezet ter stimulering van de eigen helende kracht. Hierdoor worden processen van persoonlijke ontwikkeling en heelwording vergemakkelijkt en geïntensiveerd. Meestal worden deze middelen toegepast bij heelwordingsprocessen onder begeleiding van een arts of therapeut. De meest bekende producten, die in deze tijd een toenemende belangstelling genieten, zijn de Cosmic&Flower Energies.

VSM streeft er naar de middelen te leveren in een positieve atmosfeer die de ontwikkeling van alle betrokkenen ondersteunt.

De Cosmic&Flower Energies vallen niet onder de geneesmiddelenwet, maar onder de warenwet.

Dit betekent dat aandoeningen en ziekten, zelfs suggesties dat een energetisch middel een genezend middel is, niet vermeld mogen worden. Wij respecteren dit en deze informatie wordt door ons ook niet meer beschreven.

Tijdens de Cosmic&Flower Energies workshops wordt wel dieper ingegaan op de verstoringen van de energetische Lichtlichamen en chakra’s, aangezien alle psychische en fysieke aandoeningen terug te voeren zijn naar verstoringen van het energetisch continuüm.

Dit standpunt wordt wereldwijd erkend in vele verschillende geneeswijzen.

Cosmic&Flower Energies zijn te bestellen bij:

Apotheek Hahnemann:

De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo

Website: Hahnemann.nl Email: recept@hahnemann.nl

Tel. +31 (0)72 5325373

De Energies zijn geprepareerd door:

Donny Sternfeld, healer en natuurgeneeskundig therapeut met als disciplines homeopathie, fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde.

En haar zoon; Mark, mede ontwikkelaar van de energies en werkzaam als groepsbegeleider binnen de gezondheidszorg. Hij studeerde Traditionele Chinese Geneeskunde met de wens de Energies te combineren met TCM. Zodat er effectief en multidisciplinair voor een doorstroming gezorgd kan worden tijdens het uitoefenen van dit beroep. Tevens voert hij, als gediplomeerd masseur, een massage praktijk voor Klassiekemassage, Ontspanningsmassage en Energetische massage gecombineerd met de Energies. MassagePraktijkHarmony

Verzorgen zij het afvullen en verzenden van bestellingen op het moment dat een bestelling geplaatst is, om tot het laatste moment de nodige energieën in de Energies te integreren met de wetenschap dat toegevoegde persoonlijke energie bij de juiste persoon terecht zal komen.

Geven ze workshops en cursussen aan artsen en therapeuten, leraren, pedagogen, maatschappelijk werkers, geboorte- en stervensbegeleiders en iedereen die vanuit nieuwe energieën en innerlijke krachten energetisch wil leren werken en een methode zoekt om de mens tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en thuiskomen in eigen bron te ondersteunen.

Met als doelstelling om tijdens de workshops blokkades te transformeren en de cursist o.a. te helpen herinneren aan wie ze zijn! Dit door middel van innerlijke krachten en kwaliteiten, die verankerd zijn in ieders celgeheugen, te stimuleren zodat verborgen kwaliteiten als helder voelen en helder weten weer kunnen ontwaken.

Men zal hierdoor op een zuivere manier, intuïtief energetisch kunnen werken, de werking van de Cosmic&Flower Energies kunnen ervaren en deze voor zichzelf en voor de cliënt/patiënt uit kunnen zoeken en toepassen.

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen via

Tel./ Fax +31 (0)478 691877 of e-mail naar info@cosmicflower.nl

Achtergrond informatie:

In liefde en dankbaarheid presenteren wij u de energieën die wij vast hebben mogen leggen in de Cosmic&Flower Energies. Wij vertrouwen erop dat al diegene die met de Cosmic & Flower Energies werken, de helende en transformerende zegen van de resonerende Lichtfrequenties mogen ervaren.Deze doorgeven aan hen, die hun om hulp vragen in vertrouwen en in hoop naar transformatie en heling.

Wij zijn deze Kosmische Bloesem Energies gaan prepareren, geïnspireerd door de groten die ons voor gingen zoals o.a. Hippocrates, Paracelsus, Goethe, Hahnemann en Bach die elk op hun manier geloofden in de spirituele, onzichtbare krachten van de schepping.

En vanuit ons hart, om onszelf en de mensheid in het tijdperk van innerlijke chaos te ondersteunen tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en spirituele bewustwording, het vinden van de Goddelijke Kern die eenieder in zich heeft.

Mark en ik hebben afgesproken, dat wij alleen vanuit onze hoogste zuiverheidsgraad willen werken en deze willen verfijnen omdat we ons ervan bewust zijn dat we geleid worden door Goddelijke Lichtkrachten.

Al onze Energies komen tot stand door gechannelde informatie, inspiratie en innerlijke processen. Deze informatie ontvangen wij tijdens meditaties of slaapfases, maar ook spontaan indien nodig. Voor ons is het moment doorslaggevend waarop we als het ware geroepen worden door de Kosmos en Moeder Aarde om Energies te prepareren tijdens planetaire trillingen.

Vanaf dat moment stellen wij ons ter beschikking. Via inspiratie, meditatie en contemplatie worden bij het “ingegeven moment” intuïtief bijbehorende bloemen, edelstenen en/of kristallen gezocht in milieu energetisch schonen natuurgebieden. Eenmaal gevonden buigen we de plant, struik of tak op een manier, zodat wij deze niet beschadigen, in glasschalen gevuld met bronwater.

Helaas is dit bij zeer laag of hoog groeiende bloemen niet mogelijk, deze worden dan ook om toestemming gevraagd om geplukt te mogen worden voor het preparen van de Energies.

In dit bronwater worden dus de frequenties opgeslagen van de bloemen, edelstenen en/of kristallen én de frequenties van alle toegevoegde energieën van Moeder Aarde, Vader Kosmos en alle liefdevolle andere aanwezige hulp. Ook onze energie en het persoonlijk contact met het geheel is tijdens het prepareren een belangrijk aspect. Dat water in staat is om trillingsinformatie op te slaan wordt perfect bewezen in het boek van Masaru Emoto. In de Nederlandse vertaling laat hij o.a. via prachtige foto’s van bevroren waterkristallen zien dat water zelfs gedachten en emoties opslaat.

Vanuit ons Hoger Bewustzijn noteren wij onze waarnemingen en letten op tekenen vanuit de natuur en de kosmos, (één van de tekens zijn de Buizerds, vandaar dat de Buizerd ons logo is) en wachten het moment af dat we een schaal in ontvangst mogen nemen. Dit tijdstip is mede beslissend voor de werking van een Energy. Op dit tijdstip wordt een horoscoop getrokken.

In een horoscoop berekent men via de standen van de Planeten en Sterren de astrologische constellaties van het moment dat wij een schaal in ontvangst nemen. Constellaties geven zowel inzicht in problemen als de mogelijkheden waarover iemand binnen een bepaald kader beschikt tijdens de levensloop. Deze aspecten moeten terug te vinden zijn in de waarnemingen die wij noteerden tijdens het prepareren. De horoscoop bewijst ook ons standpunt : dat het onmogelijk is om een zelfde Energy voor de tweede keer te prepareren!

De Meester Lichttrillingen

De Cosmic&Flower Energies vertegenwoordigen energetische vibraties, de ‘blauwdruk’ van de geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzondere toegevoegde waarde is dat wij de kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen die afkomstig zijn van uitzonderlijke planeetstanden, in combinatie met fijnstoffelijke Licht frequenties zoals energieën van Licht-Elementalen, Engelen, Kosmische Lichtwezens, en Geascendeerde Meesters en Meesteressen.

Deze hogere Lichtfrequenties, in de Cosmic & Flower Energies,maken het mogelijk om 22 chakra’s, de energetische lichtlichamen en de geometrische, elektro-magnetische energievelden die zich om de mens heen bevinden, mee uit te zuiveren, te activeren. De totale lijn van de Energies is geheel gebaseerd op het heel wordende en uitzuiverende Ascension proces van de mens, de dierenwereld en Moeder Aarde.

Omdat de toegevoegde Lichttrillingen van Lichtwezens nieuw lijken over te komen willen wij in het kort uitleg hierover geven:

In principe werkt de mensheid vanaf het begin van zijn bestaan samen met deze voor velen nog onzichtbare energieën. Als kind hoort men, of raakt men al vertrouwd, met natuurwezens die in de elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur leven.

Deze Licht- Elementalen zijn etherische Natuurgeesten, dienaren van het Licht, die de Aarde helpen ondersteunen om in stand te blijven zodat ze als leerschool kan dienen voor het evolutieproces van de geïncarneerde Zielen op Moeder Aarde.

Ook weet of hoort men al jong, dat er een Engelenwereld is die beschermend over ons waakt en aangeroepen mag worden voor hulp. Engelen en Hoger geëvolueerde Deva’s zijn Goddelijke beschermers en helpers, die o.a. werkzaam zijn als bemiddelaars tussen de Goddelijke Bron en de mensheid. Hun verantwoording betreft verschillende toegewijde taken.

Smeekgebeden vanuit het hart raken ook andere Zielenwezens. Deze Lichtwezens bezitten vermogens die de mensheid zich nu, tijdens het collectieve evolutieproces, eigen kan maken, mits men dit vanuit het diepst van zijn innerlijk wezen wil.Deze Lichtwezens zijn:

Kosmische Lichtwezens zijn o.a. Galactische hoeders en bewakers van de Aarde en ons Zonnestelsel. Enkele van onze vaste Lichtgidsen zijn Alceo, Shabatin en Ra. Dit zijn Planetaire afgezanten vanuit de Pleiaden.

Geacsendeerde Meesters en Meestervrouwen zijn voor vele nog onzichtbare Meesters en Meestervrouwen. Het zijn Zielen die vele levens hier op aarde geleefd hebben. Sommigen kennen hen als Heilig verklaarde persoonlijkheden zoals Jezus: nu Meester Sananda en Maria (de aardse moeder van Jezus): nu Meestervrouwe Ma Ray, Jozef (de aardse vader van Jezus): nu St. Germain. Abraham: nu Meester El Morya, Pythagoras of Franciscus van Assisi: nu Meester Kuthumi (Koothoomi) vrede zij met hen. Zij leggen contacten hier op aarde om diegenen te onderwijzen, die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden. Velen bidden tot hen en doen een beroep op hun kwaliteiten.

Ingewijden leerden de laatste eeuw, meer en meer Meesters en Meestervrouwen kennen en bleven Hun Heilige namen koesteren. Vanaf 1980 en zeker vanaf de energie verandering veroorzaakt door de Zon-eclips van 1999, worden Hun Heilige namen weer regelmatig genoemd. Net zoals in begin 1900 en zoals in de zeventiger jaren o.a. Babaji, de Meesters regelmatig aanwezig waren hier op aarde in een fysiek lichaam, onderwijzen, in het hier en nu, Meesters zoals o.a. Sai Baba en Maitreya vanuit een fysiek lichaam. Dit om ons duidelijk te laten zien dat men in het vleselijke meesterschap kan behalen, net zoals Jezus in zijn tijd dit duidelijk probeerde te maken.

De Meesters en Meestervrouwen willen de mensheid helpen herinneren aan de lessen die o.a. Jezus, Mohammed, Gautama Boeddha, Krishna, Yogananda vrede zij met hen etc. vrijgaven hier op aarde. Hun eigenschappen en lessen laten zien hoe men een duidelijker begrip van het leven kan krijgen, geven inzicht zodat men zich kan gaan herinneren aan wie hij is! Met als einddoel de mensheid in te wijden en te ondersteunen in het transformatieproces naar meesterschap.

Deze Meesterzielen hebben een vorm van verlichting verworven die doorgaans door het menselijk intellect nog niet te bevatten is. Ze hebben geleerd om het Goddelijke in zichzelf te verwezenlijken door hun emoties te overwinnen. Zij hebben geleerd om ruimte en tijd te overstijgen door meesterschap te creëren over hun fysieke, en etherische lichamen.

Deze leermeesters werken samen met de genoemde Licht- krachten, met als einddoel de mensheid in te wijden en te ondersteunen in het transformatieproces naar meesterschap.

Als de mens vanuit het diepst van zijn innerlijk wezen wenst, dat zijn persoonlijkheid verhoogd wordt en streeft naar een bestaan van zuiverheid van hart, vrede en liefde, staan deze Licht-Meesters en Meestervrouwen klaar om hun aspecten en kwaliteiten vrij te geven zodra iemand daartoe in staat is. Elke Meester of Meestervrouwe heeft specifieke aspecten, een individuele identiteit, waar wij als mens ons mee kunnen identificeren als wij hiertoe bereid zijn. Deze kwaliteiten hebben wij vast mogen leggen in onze Energies.

De eerste doelstelling van de Cosmic & Flower Energies zijn de energetische verstoringen in het chakra-systeem en het energetisch continuüm en de daardoor ontstane blokkades en uiteindelijke ziekten van de huidige mens op te heffen!

Ook al realiseert men zich dit gehele proces nu nog niet volledig. Kan men erop vertrouwen dat ná het opheffen van de blokkade, waarop een Cosmic&Flower Energie op uitgekozen is, de Lichtfrequenties van de Meesterkwaliteiten zullen gaan ontwaken, naar eigen potentiële kwaliteiten. Kwaliteiten die de weg naar geestelijke en Zielsverlichting, oftewel het Ascension proces vrij maken. Diegene waarbij deze Meesterkwaliteiten zich manifesteren, zullen deze specifieke kwaliteiten reflecteren en de weg mee creëren naar een nieuwe wereld van liefde, harmonie, vrede en eenheid.

Informatie over specifieke aspecten en kwaliteiten betreffende deze Lichtmeesters vindt u op de website van Cormael Lia www.cormael.nl onder de tab de Dimensies van Het Licht.

Mocht u als cliënt/patiënt de kracht van het zelfgenezende vermogen welk geactiveerd wordt door het gebruik van de Cosmic&Flower Energies willen ervaren, dan kunt u via onze therapeutenlijst en praktijk ervaringen via een link aanklikken om te kijken welke therapeut u het meest aanspreekt.

Wij wensen u vanuit onze liefdesenergie en de resonerende trillingen in de Cosmic&Flower Energies transformerende genezing toe vanuit uw eigen innerlijke kracht en innerlijke rust.

Transformeer in licht en liefde, Donny Sternfeld.